Yunchang C, Shoulian F, Duanxing G, Shixiang G, Jifent F, Zhushen K, Zhougfan L. Guizhou Provincial Cardiovascular Institute, Republic of China. Circulation 1989 Nov;80(5):1354-9.

Scroll to Top